Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2018-2019

Ogłoszenie nr 643427-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2019r.

Ogłoszenie nr 574939-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czer

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc w okresie od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie nr 569661-N-2018 z dnia 2018-06-07 r. Gmina Sierpc: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 16.08.2018 r. do 30.06.2019 r.

Ogłoszenie nr 567167-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. Gmina Sierpc: Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 16.08.2018 r. do 3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Zajęcia rozwojowe w ramach projektu „Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 w/cyt....

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Zajęcia rozwojowe w ramach projektu „Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 w/cyt....

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2017-2018

Ogłoszenie nr 602385-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000 zł na finansowanie deficytu budżetowego gminy Sierpc oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji

Ogłoszenie nr 588972-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. Urząd Gminy w Sierpcu: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000 zł na finansowanie deficytu budżetowego gminy S

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE, GMINA SIERPC NA ODCINKU OD KM 0+336 DO KM 1+036 REALIZOWANA NA DZ. NR GEOD. 55 OBRĘB SUŁOCIN TEODORY ORAZ DZ. NR GEOD. 54, 59 OBRĘB ŻOCHOWO.

Ogłoszenie nr 588492-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Urząd Gminy w Sierpcu: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE, GMINA SIERPC NA ODCINKU OD KM 0+336 DO K