Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

w Urzędzie Gminy w Sierpcu

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sierpcu jest Wójt Gminy Sierpc

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Sierpc można się skontaktować pisemnie na adres ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Sierpc wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email iod@gmina.sierpc.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Sierpcu; 

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Sierpcu;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, odbiorcami Pani  /Pana danych osobowych mogą być:

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Sierpcu, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Sierpc.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Sierpcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2020 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 236
10 lutego 2020 11:25 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 11:24 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 11:23 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana treści zakładki.