Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na na dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych z terenu Gminy Sierpc w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Sierpc, dn. 08 listopada 2018 roku

 

 

RO.271.7.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Gmina Sierpc, na podstawie zasady konkurencyjności, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych z terenu Gminy Sierpc w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie tel. 24/275 57 01, fax: 24/275 57 01 wew. 29, e-mail: info@gmina.sierpc.pl, NIP 776-16-24-491  REGON 611015945

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych z terenu Gminy Sierpc (Szkoły Podstawowej w Bledzewie, Szkoły Podstawowej w Goleszynie, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Sudragach) w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

39162000-5 – Pomoce naukowe

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

3. Informacje dodatkowe:

a)       Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad (fizycznych i prawnych), kompletny oraz musi cechować się wysoką jakością wykonania.

b)       Zamawiający wymaga, aby asortyment był przekazany w oryginalnych opakowaniach wytwórcy.

c)        Zamawiający wymaga, aby dostarczone pomoce dydaktyczne były dopuszczone do stosowania w placówkach edukacyjnych, posiadały wymagane certyfikaty CE oraz stosowne atesty. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru.  

d)       Termin realizacji odstawy w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. (UWAGA: skrócenie terminu realizacji dostawy zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert).

e)       Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na każdy z zakupionych towarów. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.

f)         Wykonawca zobligowany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienie dostarczyć własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko pomocy dydaktycznych, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Bledzewie, Bledzewo 11A, 09-200 Sierpc; Szkoły Podstawowej w Goleszynie przy ul. Niepodległości 2, 09-200 Sierpc; Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej 2, 09-200 Sierpc i Szkoły Podstawowej w Sudragach przy ul. Szkolnej 10, 09-200 Sierpc, a także wniesienie pomocy dydaktycznych do pomieszczeń docelowych wskazanych przez Zamawiającego w godzinach i dniach pracy placówek oświatowych).

g)       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność dostawy z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości.

h)       Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się z zapytaniem ofertowym wraz z jego załącznikami, wszelkimi ewentualnymi zmianami do zapytania sporządzonymi w okresie obowiązywania postępowania oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie dostawy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie/dostawę na zasadach i warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym i ofercie.

i)         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

j)         Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia zostaną odrzucone.

k)        Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniający i dodatkowych.

l)         Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

m)      Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, po dostarczeniu i bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

III.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)       nie podlegają wykluczeniu: ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia;

Ponadto, Zamawiający wymaga aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

b)       spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

×          kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. Ponadto, Zamawiający wymaga aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

×          posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

×          sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

×           dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

×          dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

 

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY:

 

 1. Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
 4. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywanej przez oferenta oraz osoby uprawnionej do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę upoważnioną do składania oferty.

 

Dokument złożony w formie kopii musi być opatrzony klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i poświadczony przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

 

 

V. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a)       oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena warunków opisanych w punkcie nr III (Warunki udziału w postępowaniu) niniejszego zapytania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki opisane w punkcie nr III niniejszego zapytania Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym warunków skutkować będzie nie możliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.

b)       oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

c)        Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

×           Cena – 60 %

Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Ceną oferty jest wysokość brutto za wykonanie całego zamówienia i jest stała.

        Cenę oferty należy podać cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

        Rozliczenie za wykonane zamówienie odbywać się będzie w walucie PLN.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

×           Termin realizacji dostawy zamówienia – 40%

 

Wykonawca w formularzu ofertowym określi termin, w którym zrealizuje dostawę zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Termin realizacji dostawy zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy.

 

Ocenie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą liczbę punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny ofert.

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Sposób oceny ofert.

a)     Kryterium – „cena” waga 60%

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.

Cena oferty uwzględniająca zakres całego zamówienia - 60% liczona zgodnie z algorytmem:

 

Ilość pkt = najniższa zaoferowana cena/cena oferty badanej x 60 pkt

 

b)    Kryterium – „termin realizacji dostawy zamówienia” waga 40%

 

Oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 40 pkt. Termin realizacji dostawy zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy. Zamawiający przyzna ofertom punktację w tym kryterium zgodnie z poniższym zapisem:

×           termin dostawy w ciągu 45 dni kalendarzowych – 10 pkt

×           termin dostawy w ciągu 30 dni kalendarzowych – 20 pkt

×           termin dostawy w ciągu 15 dni kalendarzowych – 40 pkt

 1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, to 100 pkt. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli ceny w tych ofertach będą takie same, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

VI.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1)                   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całości zamówienia.

2)                   Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, bez użycia ścieralnego nośnika pisma.

3)                   Ofertę należy opracować w języku polskim.

4)                   Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.     

5)                   Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6)                   Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty załadunku, rozładunku, dostawy pomocy dydaktycznych do poszczególnych placówek oświatowych.

7)                   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

8)                   Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, osoby wskazane w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem.

9)                   Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania  musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

10)                Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

11)                Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

12)                Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

VII.          CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY

 

Oferta będzie ważna przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

 

 1. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, a także ceny jednostkowe poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy objętego zapytaniem ofertowym.
 3. Określona cena w ofercie ma charakter ostateczny, niezmienny w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca poda cenę oferty na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2, łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto.
 5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.
 6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

 

     IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 

 1. 1.                    Sposób złożenia oferty:

 

a)                   Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc, w sekretariacie (pokój 104) za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 14:00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

b)                   Wymaga  się,  by  oferta  była  dostarczona  w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opatrzonej informacją o adresacie oferty, imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem:

 

„Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu ”Szkoła równych szans!”

 

c)                    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2018 roku o godzinie 14.30 (pokój 111)

d)                   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

X.    INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA:

 

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
 2. Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XI.           OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY:

 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

a)       wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych pomimo zachowania należytej staranności,

b)       wprowadzenia zmian w umowach między Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

c)       zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

d)       wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

e)      w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym wynagrodzenia określonego w umowie,

f)       wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

g)       zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

2. Wprowadzenie zmian w tym zakresie wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej.

 

XII.                  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH:

 

a)                   Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, które mogą zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej (oryginał).

b)                   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.

c)                   Z Oferentem, którego oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

d)                   Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

e)                   Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

f)                    Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą̨ od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą̨ ulegać opóźnieniom.

g)                   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

×          dokonania zmian warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny dokonania zmian w każdym czasie do momentu złożenia ofert;

×          odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny;

×          zakończenia postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

h)        Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

×          Oferent, który złożył ofertę podlega wykluczeniu z postępowania

×          Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego

×          Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści wyjaśnień Oferenta wynika, że Oferent nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego ofertę odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail. Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe działanie własnego konta e-mail ponosi Oferent.

 

XIII.         INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sierpc, ul. B. Floriana 4, 09-200 Sierpc;
 • Administrator – Wójt Gminy Sierpc wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: (24) 275 – 57 – 01, adres e-mail: iodo@gmina.sierpc.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych z terenu Gminy Sierpc w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych szans!” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. zwana dalej „ustawą Pzp”); 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIV.        OSOBA DO KONTAKTU:

 

Joanna Karolewska, e-mail: srodowisko@gmina.sierpc.pl, tel. 24/275 57 01 wew. 15

 

XV.          ZAŁĄCZNIKI:

 

Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 – formularz ofertowy

Nr 3 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia

Nr 4 – projekt umowy

 

Sierpc, dnia 08 listopada 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Karolewska
Ilość wyświetleń: 300
20 listopada 2018 13:48 (Joanna Karolewska) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2018 14:03 (Joanna Karolewska) - Opublikowanie dokumentu.
08 listopada 2018 14:02 (Joanna Karolewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)