Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe - „Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sierpc w okresie od 3 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”

 

GOPS.271.1.2017

 

OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe

 

Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Sierpc zaprasza do złożenia oferty na:

„Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie     

          Gminy Sierpc w okresie od  3 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

   ul. Narutowicza 21C

   09-200 Sierpc

   NIP: 776-159-97-64

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie usługi polegającej na: Przygotowaniu, dostarczeniu   i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku wymiennie 3 razy tj. poniedziałek, środa i piątek zupa z wkładka mięsną i 2 razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek obiad drugodaniowy. Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasza, ryż. Drugie danie mogą też stanowić naleśniki z serem, pierogi, makaron z sosem, krokiety i inne dania mączne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od  3 stycznia 2018r.  r. do  31 grudnia 2018r., z uwzględnieniem przerw w nauce (ferii zimowych, wiosennych i letnich oraz dni świątecznych).

          

Posiłek musi posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i musi być sporządzony zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.

 

Posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przygotowane w dniu dostawy.

 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem spełniającym  warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania jadłospisu na kolejny tydzień, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego tygodnia oraz dostarczenie go do szkół i Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu. Jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego.

 

Dostawa posiłków około 158 porcji dziennie będzie realizowana od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.45 a 14.50 do szkół na terenie gminy Sierpc.  Prognozowana liczba uczniów objętych dożywianiem wynosi ok. 158 osób miesięcznie x 170 dni = 26 860 posiłków, tj.:     

 

- Szkoła Podstawowa  w Borkowie Kościelnym                         -  53 posiłki,

- Szkoła Podstawowa w Bledzewie                                           -  23 posiłki,

- Szkoła Podstawowa w Goleszynie                                         -  49 posiłków,

- Szkoła Podstawowa w Sudragach                                         -  25 posiłków,

- Szkoła podstawowa w Goleszynie z siedzibą w Susku            -  8 posiłków.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej  w terminie od  3 stycznia 2018r. do  31 grudnia 2018r. z uwzględnieniem przerw w nauce ( ferii zimowych, wiosennych i letnich oraz dni świątecznych).

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

 

W zakresie wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna powyższy warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedną dostawę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącą przedmiot zamówienia oraz załączy dowody określające, czy dostawy zostały wykonane należycie.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł.

 

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń    i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone   w punkcie 5.2. SIWZ muszą spełniać łącznie.

 

W celu potwierdzenia  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenia wymienione w pkt 6.1. SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt  6.1.2 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 6.4.1 i 6.4.2 SIWZ, powinny być  złożone przez każdego Wykonawcę;

b) oświadczenie wymienione w pkt 6.2.1. SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6.2. SIWZ powinien złożyć dowolny  / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę

 

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Formularzem Nr 2 do SIWZ,

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o  przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej  grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2A do SIWZ

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                           w art. 22 ust. 1, opisanych w pkt. 5.2. Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem Nr 3 do SIWZ;

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Formularzem Nr 4 „Wykaz dostaw”. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.1. niniejszej Specyfikacji.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Formularz Ofertowy”

 

Wraz z ofertą powinny być złożone:

Oświadczenia i dokumenty, wymagane w pkt 6 SIWZ;

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

 

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

 

Strony oferty powinny być ponumerowane.

 

W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien    w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone  w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Uwaga! Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

 

8.12 Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

 

                                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                        Ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc

 

oraz opisane:

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi „Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie  Gminy Sierpc w okresie od 3 stycznia 2018r. do 31 grudnia  2018r.”

 

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Narutowicza 21c, 09-200 Sierpc, pok. Nr 1, do dnia 15 grudnia 2017r. do godz. 10.00   r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie GOPS, w pokoju nr  1   w dniu 15 grudnia 2017r. o godz. 10.10

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VIII. OCENA OFERT

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

       Najniższa Cena  100%

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

                                                                                              …………………………..

(Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sierpcu)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2017 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 635
19 grudnia 2017 09:20 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [pdfsam_merge.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 14:20 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 14:17 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)