Ogłoszenia i obwieszczenia

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

    Wójt Gminy Sierpc zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie
  • Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie do dnia 28 lutego 2020 r. osobiści lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Sierpcu ul. Biskupa Floriana 4 09-200 Sierpc, na adres email: ksiegowosc@gmina.sierpc.pl (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sierpcu).
O terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data wpływu do urzędu.

Zgłoszenie należy złożyć na załączonym formularzu.

Wójt Gminy Sierpc spośród przedstawionych kandydatur wyłoni osoby na członków komisji konkursowej w skład, której wchodzą również przedstawiciele Urzędu Gminy Sierpc.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2020 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 81
21 lutego 2020 14:40 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [formularz_kandydat.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 14:39 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_zglaszania_kandydatow_do_pracy_w_komisji_konkursowej_1 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 14:38 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)