Oferty pracy

Ogłoszenie o pracy - Główny Księgowy (umowa na zastępstwo)


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu

ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo)

Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o

naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

1. Nazwa i adres Jednostki:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

 Ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc

2. Określenie stanowiska

 Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu.

 Forma zatrudnienia : umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat.

3. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości,
  • posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6- letniego stażu pracy w księgowości,
  • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy,
 6. biegła znajomość obsługi komputera i programów,
 7. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej.

 4.      Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad księgowości budżetowej, przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów ustawy o rachunkowości,
 2. znajomość obsługi programów komputerowych w tym :Płatnik, programu finansowo- księgowego, pakietu Microsoft Office, Excel, programu kadrowo-płacowego,
 3. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 5. znajomość przepisów podatkowych,
 6. znajomość przepisów ZUS,
 7. znajomość przepisów prawa pracy,
 8. znajomość przepisów wykorzystania środków unijnych,
 9. kreatywność, zaangażowanie,
 10. odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, terminowość w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 11. wysoka kultura osobista,
 12. predyspozycje do pracy na stanowisku Głównego Księgowego oraz do pracy w zespole.

 5.      Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1.  prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2.  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 3.  prowadzenie rozliczeń z ZUS i US oraz naliczanie wynagrodzeń,
 4.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 5.  opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownikajednostki,
 6.  opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 7.  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8.  prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków,
 9.  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 10. sporządzanie naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 11. rozliczanie i ewidencja dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 12. kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku,
 13. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 14. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 15. współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
 16. prowadzenie ewidencji podatku VAT i sporządzanie deklaracji w tym zakresie,
 17. wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego Księgowego.

 6.      Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902)”.
 7. oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisko.

7.      Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Narutowicza 21C, Pok. Nr 1, lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: : „Dotyczy ogłoszenia o pracy na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 03 listopada 2017r. do godz. 13.00 /decyduje data wpływu do Ośrodka./

Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Sierpcu, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. Nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku ogłoszenia będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sierpcu, oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

 Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sierpcu

Wioletta Stefańska

Sierpc, dnia 20.10.2017 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2017 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 777
07 listopada 2017 11:57 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 10:44 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2017 10:43 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)