Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wójt Gminy Sierpc

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Zakres obowiązków:

 1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele społeczne.
 2. Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 3. Organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy.
 4. Nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy.
 5. Komunalizacja gruntów.
 6. Prowadzenie ewidencji komunalnych oraz pozostałych nieruchomości.
 7. Tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.
 8. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 9. Egzekucja należności z tytułu użytkowania gruntów, użytkowania wieczystego, dzierżaw gruntów komunalnych.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 11. Prowadzenie spraw związanych z poświadczaniem kwalifikacji rolniczych.
 12. Koordynacja i prowadzenie zadań związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów na dzierżawę gruntów do celów emerytalno-rentowych.
 13. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi i niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w rolnictwie.
 14. Koordynacja zadań w zakresie rolniczego wykorzystania gruntów stanowiących własność osób fizycznych na terenie gminy.
 15. Współpraca z Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Sołtysami z terenu Gminy Sierpc.
 16. Współdziałanie ze służbami interwencyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie.
 17. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości, a w szczególności ich nabywania, zbywania i obciążania.
 18. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.
 19. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem pierwokupu.
 20. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu lokali ich najemcom lub dzierżawcom.
 21. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem bonifikat przy sprzedaży gminnych nieruchomości oraz  zwrotu tych bonifikat przez nabywcę w przypadku nie wywiązania się z realizacji zobowiązań wynikających z przyznania prawa do bonifikaty.
 22. Wykonywanie czynności związanych z nabyciem mienia komunalnego.
 23. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 24. Współpraca z geodetami w zakresie wykonywanych obowiązków.
 25. Współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.
 26. Prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych.
 27. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem postanowień prostujących błędy pisarskie, rachunkowe i inne oczywiste omyłki w wydanych aktach własności ziemi oraz w umowach przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego.
 28. Współpraca z sądami powszechnymi oraz kancelariami notarialnymi w zakresie uregulowania stanu własności i ksiąg wieczystych.
 29. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku pracy, które podlegają umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 30. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa w zakresie wykonywanych obowiązków na stanowisku pracy.
 31. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska pracy
 32. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
 33. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 34. Tworzenie banku danych dla celów promocji.
 35. Kreowanie korzystnego wizerunku Gminy w środkach społecznego przekazu.
 36. Kreowanie wizerunku Gminy poprzez organizowanie imprez promocyjnych, informującym o potencjale gospodarczym, kulturalnym i turystycznym oraz opracowywanie i prezentacja ofert służących promocji przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych Gminy.
 37. Bieżące informowanie opinii publicznej o zamierzeniach, planach i działaniach Gminy za pomocą lokalnej prasy, radia i internetu.
 38. Obsługa ankiet w zakresie promocji dotyczących Gminy.
 39. Opracowywanie materiałów reklamowych gminy.
 40. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe o preferowanych kierunkach: geodezja, gospodarka nieruchomościami.
 2. Minimum roczny udokumentowany staż pracy w instytucjach publicznych.
 3. Znajomość przepisów związanych ze stanowiskiem pracy:

- ustawy o samorządzie gminnym;

- ustawy o gospodarce nieruchomościami;

- ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego;

- Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Umiejętność organizacji pracy.
 3. Rzetelność, komunikatywność w załatwianiu spraw, lojalność.
 4. Biegła obsługa komputera.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność, rozwiązywanie trudnych spraw, kreatywność.
 2. Odpowiedzialność, dokładność.
 3. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sierpcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na I piętrze, brak windy. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebyte szkolenia.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach).
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

W przypadku pomyślnej weryfikacji należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu potwierdzenia.

Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierpcu ul Biskupa Floriana 4, I piętro pokój nr 104 lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Sierpcu

09-200 Sierpc

Ul. Biskupa Floriana 4

z dopiskiem:

"Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 1500

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugsierpc.bipgmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę:

 • Pierwsza umowa o pracę na okres próbny (6 miesięcy), kończący się oceną kadrową,
 • Druga umowa (w przypadku pozytywnej oceny kadrowej) – na czas nieokreślony.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

 

Wójt Gminy Sierpc

/-/

Krzysztof Korpoliński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2017 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1847
26 maja 2017 13:51 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [doc02004120170526115734.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 maja 2017 10:40 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 maja 2017 10:29 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)