Oferty pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Wójt Gminy Sierpc

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor Ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

Wymagania zgodne art. 3 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ) oraz z kartą - Opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych:

Nazwa stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw: Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

 

1. Cele istnienia stanowiska pracy

realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami.

 

2. Zakres obowiązków i uprawnienia

Zakres obowiązków

 1. Udział w kontrolach przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

 2. Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest, zbiorników bezodpływowych,przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 3. Przygotowywanie projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 4. Określenie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transporty nieczystości ciekłych, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 5. Nadzór nad jakością świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 6. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku.

 7. Przyjmowanie i analiza sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

 8. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 9. Koordynacja i prowadzenie zadań związanych z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 10. Przygotowanie materiałów,opracowań,analiz dla potrzeb Wójta Gminy Sierpc.

 11. Koordynowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 13. Wnioskowanie do Starosty Sierpeckiego o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gminy.

 14. Prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 15. Prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskowi.

 16. Wydawanie decyzji z urzędu nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

 17. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa w zakresie wykonywanych obowiązków na stanowisku pracy, w szczególności:

  * sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

  * sporządzanie sprawozdania dotyczącego zakresu korzystania ze

  środowiska i wysokości należnych opłat

  * sporządzanie sprawozdania dotyczącego prowadzonych ocen

  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych

  ocen oddziaływania na środowisko

  * sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

  * sporządzanie informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających

  azbest w stosunku do nieruchomości będących własnością Gminy

 18. Prowadzenie spraw dotyczących hodowli,ochrony zwierząt łownych i

  i prawa łowieckiego oraz leśnictwa.

 19. Wydawanie zezwoleń na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną.

 20. Współpraca z zarządami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny łownej.

 21. Przyjmowanie zgłoszeń i koordynowanie spraw dotyczących bezdomnych zwierząt i organizacji ochrony bezdomnymi zwierzętami.

 22. Koordynacja zadań dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

 23. Współdziałanie z Policją,Lekarzem Weterynarii,Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w zakresie ochrony zwierząt.

 24. Prowadzenie spraw związanych z padłymi zwierzętami.

 25. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku

 26. Udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie.

 

 

 

 

3. Wymogi Kwalifikacyjne

Wymagane wykształcenie

Wyższe

Preferowane wyższe z zakresu ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe

5 letni staż o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagana wiedza specjalistyczna

Wymagana wiedza z zakresu praktycznego stosowania prawa na zajmowanym stanowisku

1)Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej/w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań na danym stanowisku/

2.Znajomość przepisów prawnych w szczególności ustaw :

 •   o samorządzie gminnym
 • Prawo Ochrony Środowiska

 • o odpadach

 • o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko

 • o ochronie przyrody.

 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • o ochronie zwierząt

 • Prawo Wodne.

 • z zakresu BHP

Pożądane umiejętności
i zdolności

 • Zdolności analitycznego myślenia i samodzielności

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • komunikatywność,umiejętność pracy w zespole

 • obowiązkowość,terminowość,dyspozycyjność,asertywność,łatwość nawiązywania kontaktów

 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych

   

 

 

PONADTO:

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kwestionariusz osobowy - oryginał,

 4. dokument poświadczający wykształcenie

 5. inne dodatkowe dokumenty o potwierdzające kwalifikacje i umiejętności i doświadczenie zawodowe

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

W przypadku pomyślnej weryfikacji, należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu potwierdzenia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie /pokój nr 104/ lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Gminy Sierpc

09-200 Sierpc

ul. Biskupa Floriana 4

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami”

w terminie do dnia 30 września 2015r do godz.15-ej

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugsierpc.bipgmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

 

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę:

 • 1-sza umowa o pracę na okres próbny (6 miesięcy), kończący się oceną kadrową,

 • 2-ga umowa (w przypadku pozytywnej oceny kadrowej) - na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(j.t.Dz.U.z 2014r Poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( j.t Dz.U. z 2014r. Poz.1202)”

 

 

 

Wójt Gminy Sierpc

/-/

mgr Krzysztof Korpoliński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2015 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 2782
08 października 2015 08:54 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [doc00224820151008065742.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2015 10:39 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2015 10:38 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)