Oferty pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Sierpc

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Wymagania zgodne art. 3 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 oraz z kartą - Opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych:

Nazwa stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

1. Cele istnienia stanowiska pracy

realizacja zadań związanych z budownictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

 

2. Zakres obowiązków i uprawnienia

Zakres obowiązków

 1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy

 2. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych .

 3. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 4. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących budownictwa ,drogownictwa,rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 5. Administrowanie drogami gminnymi i wewnętrznymi w granicach administracyjnych Gminy Sierpc .

 6. Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.

 7. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie budownictwa, drogownictwa i planowania przestrzennego

 8. Informacje na temat Gminy Sierpc, tworzenie banku danych

 9. Obsługa ankiet dotyczących Gminy w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa oraz budownictwa.

 

3. Wymogi Kwalifikacyjne

Wymagane wykształcenie

Wyższe

Wymagana wiedza specjalistyczna

Wymagana wiedza z zakresu praktycznego stosowania prawa na zajmowanym stanowisku:

 • Ustawa o Samorządzie Gminnym

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • Ustawa prawo budowlane

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami

 • Ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym

 • Ustawa Prawo Zamówień publicznych

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Ustawa o drogach publicznych.

Pożądane umiejętności
i zdolności

 • obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność, asertywność,

 • komunikatywność, umiejętność podejmowania trafnych decyzji,

 • dobra organizacja pracy

 • obsługa komputera.

 • Prawo jazdy kat. B

 

PONADTO:

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kwestionariusz osobowy - oryginał,

 4. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach),

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

W przypadku pomyślnej weryfikacji, należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu potwierdzenia.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu (sekretariat) lub pocztą na adres:

 

Urząd Gminy Sierpc

09-200 Sierpc

ul. Biskupa Floriana 4

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor ds. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

w terminie do dnia 18.09.2015 r.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugsierpc.bipgmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

 

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę:

 • 1-sza umowa o pracę na okres próbny (6 miesiące), kończący się oceną kadrową,

 • 2-ga umowa (w przypadku pozytywnej oceny kadrowej) - na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 . poz.1182.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 poz. 1202.)

 

 

Wójt Gminy Sierpc

/-/

mgr Krzysztof Korpoliński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2015 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 2165
24 września 2015 09:58 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [doc00208920150924075939.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2015 12:13 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2015 12:12 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)