Odpady komunalne

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sierpc

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1454 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią Uchwały Nr 173/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. Poz. 3152) stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sierpc zlokalizowany jest w miejscowości Miłobędzyn na terenie Oczyszczalni Ścieków. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Miłobędzynie świadczy usługi w dni powszednie w poniedziałek, środę, czwartek oraz piątek w godzinach od 715 do 1515 oraz we wtorek w godzinach od 800 do 1600.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest ogólnodostępnym miejscem odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a mianowicie: papieru, tektury (makulatura, karton); szkła; metali; tworzyw sztucznych; odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych; opakowań wielomateriałowych; przeterminowanych leków i chemikalii; zużytych baterii i akumulatorów; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; zużytych opon; odpadów zielonych; popiołu. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów w/w odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Nr 172/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierpc (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. Poz. 3151) odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady wielkogabarytowe będą dodatkowo odbierane od właścicieli nieruchomości raz w roku w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki, tj. sprzed nieruchomości. Harmonogram odbioru jest podany do publicznej wiadomości mieszkańców gminy.

Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sierpc zlokalizowany w miejscowości Miłobędzyn na terenie Oczyszczalni Ścieków został utworzony przez Gminę Sierpc.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne ze stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Miłobędzyn na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz realizującym mobilną selektywną zbiórkę odpadów „sprzed nieruchomości” jest: „EKO – MAZ” Sp. z o.o., ul. T. Gierzyńskiego 17,  09-407 Płock.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Karolewska
Ilość wyświetleń: 191
14 marca 2019 09:21 (Joanna Karolewska) - Opublikowanie dokumentu.
14 marca 2019 09:21 (Joanna Karolewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 marca 2019 09:20 (Joanna Karolewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)