Odpady komunalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Sierpc informuje, że zgodnie z treścią Uchwały Nr 173/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i...

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sierpc

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1454 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią Uchwały Nr 173/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia...

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.z 2018 r. Poz. 1454 z późn. zm.) osiągnięte przez Gminę Sierpc w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych...

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sierpc zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r. Poz. 1454 z późn. zm.), Gmina Sierpc informuje, że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sierpc zmieszanych odpadów...

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sierpc

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r. Poz. 1454 z późn. zm.) zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc”...