Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze - KIEROWNIK Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku

Wójt Gminy Sierpc

ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku


I. Wymagania niezbędne :

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu administracji,

5) pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,    o profilu zgodnym z wymaganiami konkursu,

6) prawo jazdy kat. B,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz jednostki budżetowej jako jego    jednostki organizacyjnej,

2) znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku,

3) umiejętność kierowania pracą zespołu ludzi,

4) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

5) cechy osobowościowe: dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość,      rzetelność, komunikatywność, kultura osobista,

6) znajomość obsługi komputera,

7) doświadczenie zawodowe w zakresie obowiązków i zadań dotyczących stanowiska, którego    dotyczy nabór,

8) znajomość  zagadnień związanych z obsługą stacji uzdatniania wody oraz sieci    wodociągowej,

9) znajomość zagadnień związanych z obsługą oczyszczalni ścieków,

10) doświadczenie w pracy w administracji publicznej (samorządowej lub rządowej).

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy oraz przełożonego względem pracowników tej jednostki.
 3. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce.
 4. Planowanie i wykonywanie budżetu ZGKiM w Sierpcu z siedzibą w Susku.
 5. Realizacja statutowych zadań ZGKiM w Sierpcu z siedzibą w Susku określonych w statucie tej jednostki.
 6. Opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania ZGKiM oraz sporządzanie sprawozdań.
 7. Administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ZGKiM w Sierpcu z siedzibą w Susku oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys/CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

W przypadku pomyślnej weryfikacji należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu potwierdzenia.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sierpcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych.
 3. Praca administracyjno - biurowa oraz na terenie gminy Sierpc.
 4. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy.
 5. Budynek nieprzystosowany do pracy osób niepełnosprawnych.
 

VII. Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierpcu ul Biskupa Floriana 4, I piętro pokój nr 104 lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Sierpcu

09-200 Sierpc

ul. Biskupa Floriana 4

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 kwietnia 2018 r. do godz. 1500. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy  w Sierpcu, a w przypadku ofert przesyłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugsierpc.bipgmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która będzie przeprowadzona w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4.

 

Wójt Gminy Sierpc

/-/

Krzysztof Korpoliński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2018 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 666
13 kwietnia 2018 14:35 Mariusz Staniszewski - Dodanie załącznika [doc02643020180413113138.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 09:46 Mariusz Staniszewski - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2018 08:52 Mariusz Staniszewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)