Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Zajęcia rozwojowe w ramach projektu „Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy

pn.

 

Zajęcia rozwojowe w ramach projektu „Szkoła równych szans!”

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80570000-0 Usługi zajęć w dziedzinie rozwoju osobistego

 Kody dodatkowe:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80200000-6 Usługi szkolnictwa

80500000-9 Usługi szkoleniowe

I.        Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie z oddziałem Zamiejscowym w Susku, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Sudragach.

Zajęcia w ramach zamówienia realizowane będą w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie, Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie w tym w oddziale Zamiejscowym w Susku, Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym oraz Szkole Podstawowej w Sudragach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 II.        Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy.

III.        Informacje o Zamawiającym:

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Gmina Sierpc

ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc

Tel: 24/275 57 01

Faks: 24/275 57 01 wew. 29

www.gmina.sierpc.pl

e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

godziny urzędowania: 715 – 1515, wtorek 800 – 1600

 IV.        Miejsce oraz termin składnia i otwarcia ofert

a)     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. Nr 104, do dnia 12.12.2017 r. do godz. 13.30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

b)    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 12.12.2017 r.,
o godz.14.00, w Sali posiedzeń Nr 3.

 V.        Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

  •        Kryterium nr 1 – Cena – 40 punktów
  •        Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy –  40 punktów
  •        Kryterium nr 3 – Merytoryczna treść oferty – 20 punktów

Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi = 40 x Cmin/Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.

 

W kryterium nr 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 40 pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty, że wskazane w nim zamówienia zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie największą liczbę usług dydaktycznych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia określonemu w Załączniku nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia: tj. usług w zakresie:

a)     realizacji indywidualnego poradnictwa: psychologicznego lub wsparcia logopedy lub wsparcia pedagogicznego lub usług socjoterapeuty lub doradcy edukacyjno – zawodowego,

b)    realizacji zajęć grupowych w zakresie treningu dorosłości,

c)     realizacji zajęć grupowych w zakresie treningu kompetencji społecznych,

d)    realizacji zajęć grupowych w zakresie treningu kompetencji życiowych,

e)     realizacji zajęć grupowych w zakresie technik uczenia się i/lub zapamiętywania i/lub technik szybkiego czytania i/lub technik pamięci,

f)     realizacji zajęć grupowych w zakresie treningu przedsiębiorczości i/lub treningu pracy.

        

Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:

                                                   liczba usług z oferty ocenianej

Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------------- x 40

                                         największa liczba  usług z wszystkich ofert

Pod pojęciem „usługi” Zamawiający rozumie usługę dydaktyczną zrealizowaną na rzecz zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu (co oznacza, że Zamawiający nie bierze pod uwagę usług zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy). Wymagany minimalny wymiar usługi to dla zajęć grupowych: co najmniej 20 godzin dydaktycznych dla co najmniej 10 osób każda usługa, dla usług indywidualnego wsparcia co najmniej 20 h dla 1 osoby. Jeśli dany typ usługi tj. usługa a) lub b) lub c) lub d) lub e) lub f) był objęty jedną umową to ten dany typ usługi uznany będzie za 1 usługę bez względu na liczbę osób lub grup dydaktycznych objętych ta usługą. Jeśli jedną umową objętych jest więcej niż jeden typ usługi, to każdy typ usługi uznany będzie za 1 usługę.   

 

W kryterium nr 3 „Merytoryczna treść oferty”  Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty dla zadań  nr 2-4 opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, odrębnie do każdego typu zajęć (zadania):

a)         „Programu zajęć”

b)         „Konspektu”

 

W ramach kryterium Merytoryczna treść oferty Zamawiający ustala następujące podkryteria, w ramach których Wykonawca może uzyskać następujące liczby punktów:

a)         Podkryterium 3 a

Program zajęć – od 0 do 10 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę program zajęć pod kątem:

•           trafności doboru programu do potrzeb szkoleniowych odbiorców (0-10 pkt x waga 0,2 = max 2 pkt),

•           kompleksowości ujęcia tematu zajęć (0-10 pkt x waga 0,2 = max 2 pkt),

•           uwzględnienia specyfiki odbiorców zajęć  (0-10 pkt x waga 0,6  = max 6 pkt),

 

b)         Podkryterium 3 b

Konspekt - od 0 do 10 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę konspekt pod kątem:

•           trafności doboru stosowanych metod szkoleniowych do potrzeb szkoleniowych odbiorców  (0-10 pkt x waga 0,2 = max 2 pkt),

•           kompleksowości ujęcia tematu zajęć (0-10 pkt x waga 0,2 = max 2 pkt),

•           uwzględnienia specyfiki odbiorców zajęć (0-10 pkt x waga 0,6 = max 6 pkt)

 

przy zastosowaniu następującej skali punktowej oceny:

0 pkt – całkowicie nie spełnia/bardzo zły

2 pkt – nie dość spełnia/zły

4 pkt – spełnia w niewielkim stopniu/przeciętny,

6 pkt – spełnia w stopniu średnim/umiarkowanie dobry,

8 pkt  – spełnia w stopniu dobrym/dobry

10 pkt – spełnia w stopniu bardzo dobrym/bardzo dobry.

 

Każdy z członków komisji przetargowej w ramach kryterium „Merytoryczna treść oferty” przyzna ocenianej ofercie punkty według ww. zasad odrębnie dla podkryteriów 3a i 3b. Możliwe jest przyznanie więcej niż jednej ofercie w ramach tego samego podkryterium takiej samej liczby punktów.

 

Punkty przyznane ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej w ramach każdego z podkryteriów zostaną dodane a następnie podzielone przez liczbę członków komisji przetargowej oceniających ofertę.

 

Następnie Zamawiający zsumuje liczby punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryteriów 3a i 3b.

 

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Data umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej UG w Sierpcu: 04 grudnia 2017 r.

 

Dokumentacja postępowania:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

Załącznik nr 1    Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2    Formularz ofertowy

Załącznik nr 3    Wzór umowy

Załącznik nr 4a,4b, 4c, 4d  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 5    Wykaz osób

Załącznik nr 6    Wykaz usług - Doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

                                                                                                                          Zatwierdzam:

                                                                                                                                                                   Krzysztof Korpoliński

                                                                                                                                                                              /-/             

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Sierpc

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Karolewska
Ilość wyświetleń: 492
15 stycznia 2018 13:39 Joanna Karolewska - Dodanie załącznika [informacja_o_udzieleniu_zamowienia_na_uslugi_spoleczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 14:02 Joanna Karolewska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 14:02 Joanna Karolewska - Usunięcie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)