Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości gminnych w roku 2017

Sierpc, dnia 08.02.2017 r.

BI.7031.3.2017                                                                                              

 

OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe

 

Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Sierpc zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Wycenę nieruchomości gminnych w roku 2017”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Sierpc

   ul. Biskupa Floriana 4

   09-200 Sierpc

   NIP: 776-16-24-491

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

       Poszczególne usługi będą wykonywanie na podstawie odrębnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego.

  1. Zakres usług rzeczoznawcy majątkowego obejmuje świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości gminnych położonych na obszarze Gminy Sierpc w zakresie następujących zadań:

1) wycena lokalu mieszkalnego,

2) oszacowanie wartości nakładów własnych na poczet ceny nabycia nieruchomości

3) wycena budynku jednorodzinnego,

4) sporządzenie rzutu kondygnacji do zaświadczenia o samodzielności lokalu,

5) wycena działki rolnej dla potrzeb sprzedaży,

6) wycena gruntu z drzewostanem lub budowlami nie będącymi budynkami,

7) sporządzanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu dla samorządowej jednostki budżetowej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownia),

8) aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

9) potwierdzenie ważności operatu szacunkowego (przedłużenie terminu ważności)

 

Szacunkowa ilość usług na rok

Lp.

Wyszczególnienie

Szacowana ilość

1

Wycena lokalu mieszkalnego dla potrzeb sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2

2

Oszacowanie wartości nakładów własnych na poczet ceny nabycia nieruchomości

4

3

Wycena budynku jednorodzinnego

2

4

Sporządzenie rzutu kondygnacji do zaświadczenia o samodzielności lokalu

2

5

Wycena działki rolnej dla potrzeb sprzedaży do 1 ha

6

6

Wycena gruntu z drzewostanem lub budowlami nie będącymi budynkami

1

7

Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu dla samorządowej jednostki budżetowej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownia)

4

8

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

2

9

Potwierdzenie ważności operatu szacunkowego (przedłużenie terminu ważności)

1

 

Należy podać cenę Netto, VAT, cenę Brutto dla poszczególnych usług oraz wartość całego wykonania zadania.

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r., każdorazowe zlecenie do 30 dni.

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

     OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) Ofertę Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnionego wg

    wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;

3) parafowany projekt umowy,

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

Dokumenty oferty powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- kserokopię uprawnień do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia,

- parafowany projekt umowy,

Oferty, które będą zawierały błędy w dokumentach lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 22.02.2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Sierpc, pok. 104 do godz. 12:00

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonane w dniu 22.02.2017 r. od godz. 12:15

 

VIII. OCENA OFERT

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

       Najniższa Cena  100%

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców w formie pisemnej.

W przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, zamawiający niezwłocznie potwierdzi ten fakt pisemnie.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

             Wzór oświadczeń

            

…………………………..

 (Wójt Gminy Sierpc)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2017 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 965
09 lutego 2017 11:17 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2017 11:16 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2017 11:15 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)