Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2016 roku”

Sierpc, 05 maja 2016 roku

RO.7031.12.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do których zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164)nie stosuje się przepisów tej ustawy, Gmina Sierpc zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania:

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2016 roku”

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie

tel. 24/275 5701, fax: 24/275 57 01 wew. 29, e-mail: srodowisko@gmina.sierpc.pl

NIP 776-16-24-491 REGON 611015945

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze zdemontowanych wcześniej płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Sierpc wraz z ich zabezpieczeniem, załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 2. Zakres zadania obejmuje:

 • Odbiór wraz z zabezpieczeniem i załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Sierpc. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około91,853 Mg (założono, że 1 m2 płyt azbestowo-cementowych {falistych i płaskich} posiada wagę 15,00 kg)

 1. Prace objęte usługą polegać będą na:

 • dostarczeniu do miejsc odbioru niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,

 • wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),

 • zabezpieczeniu palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu folii przed ewentualnym rozwinięciem,

 • utrzymaniu podczas pakowania płyt azbestowo – cementowych w stanie wilgotnym,

 • starannym zebraniu i w stanie wilgotnym zapakowaniu do worków foliowych, drobnych odpadów azbestowo – cementowych w postaci odłamanych kawałków płyt.

 1. Odbierane materiały zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

 2. Odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek będzie następował przy użyciu własnych (Wykonawcy) maszyn i urządzeń.

 3. Wywóz odpadów odbędzie się własnym (Wykonawcy) specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 4. Odebrane odpady zawierające azbest Wykonawca przekaże do unieszkodliwienia na składowisko odpadów posiadające odpowiednie zezwolenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu 10 kolorowych zdjęć, dobrej jakości, wykonanych na różnym etapie, ilustrujących przebieg realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w zdjęcia na nośniku elektronicznym (płyta CD).

 6. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 16 września 2016 roku.

 7. Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót oraz przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac.

 8. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania.

 10. Załatwianie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.

 11. Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie:

 • kartą przekazania odpadów wystawioną na właściciela nieruchomości przez Wykonawcę określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

 • pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającym ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg); obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy;

 • oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu dla poszczególnych nieruchomości.

 1. Zakończenie prac dla całości zadania udokumentowane będzie:

 • kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

 • bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zadania określającym łączną ilość odebranych odpadów zawierających azbest, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie: 01 sierpnia 2016 r. Zakończenie: 16 września 2016 r.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • Oferta musi zawierać:

 1. wypełniony Formularz ofertowy,

 2. wypełnione oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych ogłoszeniem (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego),

 3. wypełnione oświadczenie wykonawcy o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień personelu przewidzianego do realizacji zamówienia w zakresie „Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego),

 4. aktualne zezwolenie dla Wykonawcy natransport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydane przez właściwy organ lub aktualną umowę Wykonawcy z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie; w sytuacji korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych należy przedłożyć zezwolenie wydane dla firmy transportowej,

 5. aktualną umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznychposiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest oraz zezwolenie na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

 6. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywanej przez oferenta oraz osoby uprawnionej do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów.

 • Opis przygotowania oferty:

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc, w sekretariacie (pokój 104) za pośrednictwem poczty lub osobiście. Koperta powinna być zamknięta, opieczętowana i opatrzona nazwą zadania tj. Oferta na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2016 roku”. Nie otwierać przed 17.05.2016 r. godz. 10:30.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

 2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17maja 2016 rokudo godziny10:00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2016 roku o godzinie 10:30(pokój 111)

 1. OSOBA DO KONTAKTU: Joanna Karolewska, e-mail: srodowisko@gmina.sierpc.pl, tel. 24/275 57 01 wew. 15

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:

 • formularz ofertowy wraz z załącznikami Nr 1 i 2

 • projekt umowy

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2016 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 707
18 maja 2016 09:23 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2016 12:38 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2016 12:37 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)