Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2013 roku”

RGP.7031.73.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.) Gmina Sierpc zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2013 roku”

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie

tel. 24/275 23 31, e-mail: rolnictwo@gmina.sierpc.pl

NIP 776-16-24-491 REGON 611015945

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy Sierpc wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 2. Zakres zadania obejmuje:

 • Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Sierpc. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około 74,529 Mg.

3) Prace objęte usługą polegać będą na:

 • dostarczeniu do miejsc odbioru niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,

 • wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),

 • zabezpieczeniu palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu foli przed ewentualnym rozwinięciem,

 • utrzymaniu podczas pakowania płyt azbestowo – cementowe w stanie wilgotnym,

 • starannym zebraniu i w stanie wilgotnym zapakowaniu do worków foliowych, drobnych odpadów azbestowo – cementowych w postaci odłamanych kawałków płyt.

Odbierane materiały zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 6 grudnia 2013r.

 

Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót oraz przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania.

 

Załatwianie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.

 1. Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie:

 • kartą przekazania odpadów wystawioną na właściciela nieruchomości przez Wykonawcę określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

 • pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającym ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg); obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy;

 • oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu dla poszczególnych nieruchomości.

 

 1. Zakończenie prac dla całości zadania udokumentowane będzie:

 • kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

 • bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zadania określającym łączną ilość odebranych odpadów zawierających azbest, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie: 25.11.2013 r. Zakończenie: 06.12.2013 r.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 • Oferta musi zawierać:

 1. wypełniony Formularz ofertowy,

 2. wypełnione oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych ogłoszeniem (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego),

 3. wypełnione oświadczenie wykonawcy o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień personelu przewidzianego do realizacji zamówienia w zakresie „Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego),

 4. aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych,

 5. aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,

 6. umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,

 7. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów.

 • Opis przygotowania oferty:

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc z oznaczeniem: „Oferta na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2013 roku”

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

 1. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 listopada 2013 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego (pokój 101), Urząd Gminy w Sierpcu ul. Biskupa Floriana 4.

Otwarcie ofert nastąpi 20 listopada 2013 r. o godzinie 09:30 (pok. 108).

 1. OSOBA DO KONTAKTU: Krzysztof Korpoliński, e-mail: rolnictwo@gmina.sierpc.pl, tel. 24/275 23 31

 2. ZAŁĄCZNIKI:

 • formularz ofertowy wraz z załącznikami Nr 1 i 2

 • projekt umowy

 

 

Sierpc dn. 13.11.2013r.

 

 

Wójt Gminy Sierpc

/-/ Tadeusz Prekurat

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2013 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1373
21 listopada 2013 12:28 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [azbestwyborofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2013 08:36 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_demontaz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2013 08:35 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)